RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu) w celu organizacji, przeprowadzenia i podsumowania spaceru. Administratorem danych osobowych jest LSR Adam Markuszewski, organizator Leśnych Spacerów, z siedzibą w Warszawie, ul. Łabiszyńska 23/22, 03-204, e-mail: lesnespacery@gmail.com

Administrator przetwarza dane na podstawie obowiązujących przepisów (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016). Mam prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia z bazy, ograniczenia ich przetwarzania lub wycofania swojej zgody. Jeśli dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgadzam się by dane były przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne ze względu na realizację celu. Podaję dane dobrowolnie. Dane mogą być przekazywane przez administratora tylko współpracownikom – osobom, które współorganizują / współprowadzą leśne spacery.